ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพัทลุง PHATTHALUNG PROVINCIAL COURT - Thailand

โครงการสัมมนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัดพัทลุง

โครงการสัมมนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และประสบการณ์  เพื่อพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุงได้จัดโครงการสัมมนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 23  กรกฎาคม  2560  ณ  ห้องประชุมในอ่าว  โรงแรมลำปำรีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  ในการนี้นายชัยศักดิ์  คงฤทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนางรวีวรรณ  โกศลกาญจน์ ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดพัทลุง


เอกสารแนบ